Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 


WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle administruje obszarem o powierzchni około 2300 km2 położonym w płd. - zach. części województwa podkarpackiego. W skład terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień wchodzą:

  • 3 - Urzędy Miast,
  • 5 - Urzędów Miast i Gmin
  • 18 - Urzędów Gmin.

własność WKU w Jaśle

własność WKU w Jaśle

ADRES:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38 – 200 Jasło
Podkarpacie, Polska
e-mail: wkujaslo@wp.mil.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30


własność MON

OBOWIĄZEK ŻOŁNIERZA REZERWY

Art. 53.
1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie.
Strona internetowa WSzW

własność 

MON

ePUAP

Informujemy, iż udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. >>Więcej...<<


własność MON


Zachęcamy do obejrzenia najnowszego spotu promującego Narodowe Siły Rezerwowe

własność MON